klick

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

Yttranden från FOT
Årets fotgängarstad
Konferenser
Publikationer
Diskussionsforum FB
Länkar
Epost: info@fot.se


Maila din epostadress till Järda Blix om du är medlem och inte redan gjort det.

 

 

 

Click

Välkommen till Fotgängarnas förening - FOT

 

Farlig cirkulationsplats stoppad

Västerås var på väg att bygga en tvåfältig cirkulationsplats, vilket sannolikt hade ökat riskerna för gående och cyklister. Nu är förslaget stoppat. Tack vare två FOT-medlemmar. Rolf Mellqvist uppmärksammade FOT på frågan varefter Christer Hydén beskrev problematiken med just tvåfältiga cirkulationsplatser i en specialutredning. Västerås utarbetar nu ett nytt förslag för bättre säkerhet för de oskyddade trafikanterna, se vidare.

 

Förslaget till transportplan 2018-2029 – mindre än två procent

Förslaget – som just varit ute på remiss – är en besvikelse. Staten planerar att lägga 710 miljarder kronor på infrastrukturen kommande tolv år. Av de statliga pengarna får gång och cykel i bästa fall 1,6 procent när man lägger ihop vad som finns i den nationella planen, Sverigeförhandlingen, stadsmiljöavtalen och de 21 länstransportplanerna. Det bygger på ett optimalt utfall i stadsmiljöavtalen på en tredjedel. Och att pengarna till gång och cykel under resans gång inte försvinner till underbudgeterade motorprojekt.

 

De senaste decennierna har präglats av en lovvärd retorik i transportpolitiken. Det är cykel, gång och kollektivtrafik som ska prioriteras inom ramen för långsiktig hållbarhet. Och skälen är många – klimat, hälsa och stadsmiljö.

 

Men inget av detta återspeglas i infrastrukturplaneringen. Planeringsförslaget fram till 2029 innebär en fortsatt kraftfull satsning på biltrafik. Detta sker 2017, ett år då klimatgaserna ökat snabbare än någon gång tidigare, då de oroande rapporterna duggat allt tätare, och då allt fler börjat förstå att vi inte har så lång tid på oss för att hålla oss på rätt sida om ”the tipping point”.

 

Infrastrukturskulden för gång och cykel är 40 miljarder kronor. Med nuvarande takt kommer det att ta bortåt fyrtio år innan vi har en acceptabel infrastruktur för gång och cykel på plats. Då är vi på andra sidan 2050.

 

Med en engångssatsning på 6 procent av planeringsramen skulle infrastrukturskulden kunna klaras av under den aktuella tolvårsperioden. Det är en liten summa i sammanhanget, men skulle få stor betydelse såväl reellt som för förtroendet för svensk transportpolitik och dess mål.

 

Här är hela remissyttrandet från FOT.

 

-----------------------

 

Nollvisionsarbetet för fotgängare

 

Ett femtontal aktörer har kommit överens om hur man ska arbeta tillsammans för att öka säkerheten för gående. Denna gemensamma inriktning är den första i sitt slag inom området och är en del av nysatsningen på Nollvisionen. Rapporten finns här med presentationsmaterial.

 

 

Årsmötet 18 april 2017 kl 1230 äger rum i Malmö, Rådmansgatan 9

 

Så är det dags för årsmötet. Denna gång i Malmö och vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Kolla dagordningen!

 

Som ni ser i verksamhetsberättelsen har det hänt en hel del under 2016. Vi i styrelsen känner oss väldigt positiva eftersom vi nu ser att FOT har fått en förstärkt roll i samhället. Vi hoppas därför att ni även i fortsättningen vill fortsätta att stödja detta arbete, för trots framgångarna finns det mycket kvar för att förbättra förhållandena för oss till fots.

 

Och slutligen, skicka motioner och andra förslag till årsmötet.

 

 

En enkät om fotgängares upplevelser av trafiken

Karin Odin och Katarina Andersson från masterprogrammet Industrial Design Engineering på Chalmers Tekniska Högskola genomför ett examensarbete om interaktionen och kommunikationen mellan bussar och andra medtrafikanter. Projektet utförs i samarbete med Volvo Bussar och syftar till att skapa en säkrare trafikmiljö för fotgängare och cyklister.

 

Bland annat undersöks hur fotgängare upplever säkerheten kring bussar och i trafiken. För att samla in data har åtta frågor samlats i en kort enkät. Enkäten behandlar uppfattade risker i trafiken samt förståelsen mellan förare och fotgängare.

 

Här är enkäten. Om du har möjlighet att besvara frågoran vore det högst uppskattat.

 

 

Vill du vara med i en studie som samlar in information om olyckor i trafiken?

Lunds Universitet genomför en studie om olyckor som drabbar gående, cyklister och mopedister inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt InDeV - In-depth Understanding of Accident Causation for Vulnerable Road Users. Projektet pågår under perioden 2015-05-01 – 2018-04-30.

Syftet med studien är att ta fram bättre kunskap kring olyckor där gående, cyklister och mopedåkare är inblandade. Studien genomförs med hjälp av en smartphone app där du kan registrera om du råkar ut för en olycka som fotgängare, cyklist eller mopedförare under tiden för projektet. En gång i månaden får du ett meddelande på din smartphone för att redovisa om du har haft några trafikolyckor under den senaste månaden.

Mer information om studien och anmälan hittar du här.

Studien leds av András Várhelyi, professor vid institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Universitet.

Tre ekonomiska bidrag till FOT

FOT har fått tre ansökningar beviljade från Trafikverket. Den första är ett projektbidrag för att ta fram en helt ny hemsida. Den ska förbättra informationen och opinionsbildningen i fotgängarfrågor, fungera som debattforum och förbättra kommunikationen med medlemmarna, exempelvis om deras uppfattning i aktuella frågor. Hemsidan tas fram i samarbete med Klandestino AB som fått uppdraget efter en upphandling.

Det andra är ett s k organisationsbidrag som ska användas för att utveckla nätverken med andra organisationer, förbättra medlemsvärvningen och effektivisera administrationen.

Det tredje bidraget är från Skyltfonden. Projektet utgår från målkonflikten för oskyddade trafikanter. Syftet är att utveckla en prognosmodell för antalet skadade som funktion av gång- och cykeltrafikens storlek. Modellen bygger på säsongsvariationerna. Det är en fortsättning av det nyligen avrapporterade projektet om begreppet Safety in Numbers.

Vi från FOT är förstås tacksamma för pengarna. Vi ser det som ett kvitto på att vi gör nytta för de oskyddade trafikanterna. Och kommer att kunna göra ännu mer tack vare stödet.

------------------

FOTs inspel till regeringens nysatsning på Nollvisionen

Gående och cyklister måste prioriteras i nysatsningen. De dominerar skadebilden. Men det har visat sig svårt att minska antalet skadade eftersom det bara finns ett fåtal effektiva åtgärder. Helt avgörande är infrastrukturen och hur man sköter den. Där finns de stora säkerhetsproblemen. Och lösningarna.

Det handlar om resurser och utrymme. Infrastruktur kostar pengar, liksom drift och underhåll. En ny planeringsmodell för de statliga infrastrukturpengarna måste fram där gång och cykel får en chans.

Infrastruktur för oskyddade behöver också utrymme. Det kan bara tas från biltrafiken som lagt beslag på större delen av utrymmet mellan husen i våra städer. En bättre balans behövs och det kan bara ske genom att krympa bilytorna. En nationell strategi för detta bör tas fram.

Slutligen, målkonflikten skruvar upp behovet av effektiva satsningar. Ska gång och cykel öka utan att skadetalen skjuter upp i höjden, måste den nationella nysatsningen på Nollvisionen starkt prioritera de oskyddade trafikanternas infrastruktur. Det är där förutsättningarna finns för såväl ökad som säkrare gång och cykel. Det finns inga andra effektiva åtgärder i närtid om man vill förbättra säkerheten för de oskyddade.

Läs hela inspelet här.

Regeringens nysatsning på Nollvisionen blir klar hösten 2016. Den kommer troligen också att ingå i den kommande infrastrukturpropositionen.

------------------

Ny studie om målkonflikten för de oskyddade trafikanterna

Att öka gång och cykel i våra städer är numera ett trafikpolitiskt mål. Att minska antalet skadade gående och cyklister är samtidigt ett annat viktigt mål. Målen är fast förankrade hos såväl regering, riksdag som landets kommuner.

Här finns emellertid en målkonflikt som inte riktigt kommit upp på bordet. En inte ovanlig missuppfattning är till och med att antalet skador minskar ”bara de cyklisterna och fotgängarna blir fler”. Så enkelt är det inte.

Ökar gång- och cykeltrafiken så kan man räkna med att också antalet skadade ökar om man inte samtidigt förbättrar förhållandena. I kommuner med stor gång- och cykeltrafik är antalet skadade fler än i kommuner med färre gång- och cykelresor. Fördubblas gång- eller cykeltrafiken – en vanlig målsättning i många kommuner – kan man räkna med att antalet skadade ökar med 55-80 procent, ”allt annat lika”. Det visar en ny statistisk analys av ett femtiotal av landets större kommuner som genomförts av Fotgängarnas förening FOT med bidrag av Trafikverkets Skyltfond.

Därför är det så viktigt att man vidtar kraftfulla säkerhetsåtgärder när cykel- och gångtrafiken ökar. Det handlar framför allt om att bygga separerade cykelbanor, säkra korsningspunkter och bättre drift och underhåll. Och att sänka motortrafikens hastighet där de oskyddade finns. Allt detta kostar men idag får de oskyddade bara småpengar jämfört med vad som läggs på säkerheten för biltrafikanter. Därför måste framför allt staten men också kommunerna satsa mångdubbelt större resurser i den förestående infrastrukturplaneringen på de oskyddade trafikanternas säkerhet.

Se hela pressmeddelandet. Eller läs rapporten.

Närmast en mirakelmedicin

Gång är bra mot det mesta. Det visar en studie från Harvard där 150 000 gångare och löpare följts sedan nittiotalet. Hälsoeffekterna är samma när de bränner lika mycket kalorier. Riskerna för högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar minskade lika mycket för gångarna som för löparna. Läs vidare.

Men gång är bra för mycket annat. Motverkar fetmagener, stärker immunförsvaret, minskar risken för bröstcancer, minskar ledvärk som hänger ihop med artros, motverkar depression, minskar sockersuget, stärker benvävnaden och minskar risken för lårbensbrott.

Kort sagt, gång gör att man mår bättre. Och sover bättre. Chefen för USAs folkhälsomyndighet har sagt att promenader ”är det närmaste vi har en mirakelmedicin”.

-------------

I stan utan min bil

Det var ett arrangemang 19 september i Stockholm under den Europeiska trafikantveckan. Syfte var att hålla delar av City och Gamla Stan bilfria. Människor skulle då kunna gå och cyklar i en lugn och trevlig atmosfär och uppleva hur en bilfri stad skulle se ut.

Nu blev det inte riktigt så. Bilfriheten blev lite si och så. Man får hoppas att det fungerar bättre nästa gång.

På Strömgatan, fanns en marknadsgata där organisationer inom kollektivtrafik, cykel och naturvård höll till i olika tält. Järda Blix, Krister Spolander och Emil Frodlund var där från FOT. Vi delade ut information om FOT, diskuterade trafik- och stadsmiljöfrågor med människor som flanerade förbi. Det blev många intressanta diskussioner.

Vi delade tält med 1,6 + 2,6 miljonerklubben som arbetar med kvinnors hälsa och anordnar gåturer. Och Mäster Olofsgården från Gamla Stan som tagit fram kartor för gåturer i Stockholmsområdet
(finns nedladdningsbara på
www.stockholm.se/gangstrak )

--------------

En aktuell presentationsfolder för FOT har nyligen tagits fram. Den finns också i tryckformat on-demand (större fil).

MALMÖ blev ÅRETS FOTGÄNGARSTAD 2014. Det är den kommun som har det mest aktuella fotgängarprogrammet. Man bedriver ett engagerat och brett arbete för en gångvänlig offentlig miljö. Utmärkelsen delades ut av FOT vid ett seminarium som Malmö anordnade 25 april. Sonja Forward, FOTs ordförande, delade ut ett diplom till kommunalråden Karolina Skog (mp) och Milan Obradovic (s).

Motiveringen finns här, liksom seminarieprogrammet. Det tog bl a upp en ny teknik för fotgängarräkningar som planeringsunderlag som Malmö håller på att utveckla.

--------------

FOT kämpar för de gående i den goda staden. En programförklaring publicerades i Svenska Dagbladets bilaga Trafikmiljö & Säkerhet 18 december 2013. Här är några citat:

Svenska städer lider fortfarande av den våldsamma omvandlingen till massbilism som genomdrevs förra seklet. Bebyggelse rev, gator breddades, motorleder skars tvärs genom känsliga stadsmiljöer, städerna byggdes om med brutal energi - allt i syfte att skapa utrymme för den växande massbilismen...Roten till det onda är missbruket av bilen, ett missbruk som årligen resulterar i en halv miljard mycket korta och onödiga bilresor...FOT vill åter göra den gående människan till stadens huvudperson...

Nästan alla människor är fotgängare. Men de har bara en bråkdel av utrymmet, stadsbilismen tar det mesta. Därför måste gåendet stärkas i samhällsplaneringen...Läs mera.

--------------

FOT har öppnat nomineringarna till Årets fotgängarstad 2014. Har er kommun gjort något extra för fotgängarna? Eller vet ni någon annan som gjort det? Skicka in en nominering i så fall. Reglerna finns här. Nomineringarna ska skickas senast 15 oktober 2013. Utmärkelsen offentliggörs våren 2014.

--------------

Nya FOT-bladet har just kommit ut från tryckpressarna. Det handlar bland annat om seminariet som FOT anordnade tidigare på våren. Och aktuella projekt som rör fotgängarna och deras villkor i våra motoriserade tätorter. Nr 25 finns här.

--------------

FOT främjar fotgängarnas intressen i samhällsplaneringen. Det är människan till fots som ska vara utgångspunkt för utvecklingen av staden och trafiken, med människans behov och möjligheter som dimensionerande förutsättningar. En alldeles särskilt hänsyn måste tas till äldre, funktionshindrade och barn. Fotgängare ska kunna röra sig fritt, säkert och tryggt.

Med den gående människan i centrum företräder FOT en humanistisk syn på staden, den goda staden.

FOTs uppgift är att

  • skapa opinion
  • informera om risker och problem
  • sprida kunskap om forskningsresultat och praktiska tillämpningar

Läs mer om FOTs policy. Fakta om fotgängare och principer för utformningen av gåendemiljöerna finns här.

Rekommendationer för fotgängartrafik

FOT har utarbetat ett antal rekommendationer för såväl övergripande policy som handfasta åtgärder för planering och underhåll av goda fotgängarmiljöer. Det är för att bidra till utvecklingen och stimulera diskussionen inom kommuner och andra väghållare. Skicka gärna synpunkter till FOT.

 

Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest skadedrabbad, en tredjedel av alla skadade, de allra flesta i fallolyckor. Det visar en aktuell analys från Chalmers. Antalet dödsfall på grund av fall i trafikmiljö kan uppskattas till 100-300 årligen, de flesta äldre. De flesta dödsfallen är följder av höftfrakturer och hjärnskador.

FOTs årsmöte äger rum 21 april 2016 kl 1230 i VTIs lokaler i Stockholm, Teknikringen 10, KTH Campus. Det startar med ett föredrag av välkände Christer Hydén (prof em): Den trafiksäkra staden år 2030 - mitt perspektiv. Motioner ska skickas till ordföranden Sonja Forward senast 18 april, sonja.forward@vti.se. Dagordningen finns här. Och verksamhetsberättelsen för 2015 finns här.

IFP, den internationella föreningen för fotgängare har nyligen kommit med årsrapporten för 2014-2015. Där konstaterar man att det är långt till visionen "A world thar is inviting, safe and comfortable for all to walk". Men att det händer rätt mycket positivt. Årsmötet genomfördes i oktober där olika problem diskuterades, bl a det som är vanligt utomlands, men lyckligtvis inte hos oss, nämligen parkerade bilar på trottoarer.

Årets fotgängarstad 2016 är på gång. Vilka kommuner har gjort något extra för fotgängarna? Skicka in förslag till nomineringen av Årets fotgängarstad. Gör det senast 1 december 2015. Motivera på 1 à 2 sidor och skicka det info@fot.se, eller David Lindelöw som håller i det hela. FOTs inbjudan och bedömningskriterier finns här.

Järda Blix och Sonja Forward från FOT deltog i diskussionerna på Trafikverkets hearing i april 2015 om de nya stadsmiljövtalen. Våra synpunkter finns sammanfattade här. Järda gjorde också en rapport till Föreningen för Samhällsplanering.

FOTs årsmöte äger rum 16 april 2015 i Stockholm, Teknikringen 10, KTH Campus. Ju fler som kommer, desto bättre blir diskussionerna om FOTs verksamhet. Skicka in förslag och motioner till styrelsen så fort som möjligt. Här är agendan och verksamhetsberättelsen. Övriga handlingar läggs ut på hemsidan senare.

Samhällsplanering för fysisk aktivitet, en rapport om samhällsplanering som stimulerar fysisk aktivitet i vardagen. Boverket redovisar där ett regeringsuppdrag att samordna och utveckla samhällsplaneringen i den riktningen. Några av förslagen gäller ett tydligare nationellt ansvar för gång- och cykelfrågor, behovet av planinstitut för cykelvägar, och utveckling av verktyg för konsekvensanalyser. Rapporten har följts av en vägledning för hur planeringen ska gå till. Vägledningen finns också i en kortversion.

Klyftan mellan ord och handling är ibland jättelik. Staten satsar över 500 miljarder kronor på transportinfrastrukturen kommande tolv år, men mindre än en procent avsätts för cykel och gång. Det visar en analys av den statliga transportpolitiken som Naturskyddsföreningen låtit publicera. Det finns systemfel i den statliga planeringen somn gör att cykel och gång bara får felräkningspengar.

FOT har nyligen kommit ut med två rapporter om gåendes trafiksäkerhet i svenska kommuner. Den ena är en statistik analys av antalet skadade enligt STRADA, relaterade till fotgängartrafiken enligt RVU-Sverige. Den visar på en mycket stor variation mellan kommunerna i såväl fallolyckor som kollisionsolyckor. Den andra rapporten är en studie av trafiksäkerhetsarbetet i ett antal kommuner. Resultaten visar att det med något undantag inte finns några särskilda program för fotgängare utan de ingår i kommuneras generella trafiksäkerhetsarbete. Än verkar inte insikten ha slagit igenom att fotgängare är en alldeles egen trafikantgrupp som i sin sårbarhet behöver goda förhållanden. Båda rapporterna har finansierats med bidrag från Trafikverkets Skyltfond.

VTIs Transportforum äger rum 8-9 januari 2015. Fot och cykel tas upp i många sessioner, se programmet.

Walk21 planerar en konferens i Wien 20-23 okt 2015 på temat "Stepping Ahead" med fokus på "activities and innovations towards the future of our resilient cities and healthy living environments (abstract senast 30 jan 2015).

Trafikvanor grundläggs i unga år. Därför är det viktigt att barn får gå och cykla på egen hand till skolan. Då ökar chanserna att de inte halkar in i ett bilberoende när de blir vuxna. Pia Björklid och Mats Gummesson har undersökt barns mobilitet och hur den förändrats. Sedan början av åttiotalet har den egna mobiliteten minskat påtagligt, långt färre få gå till skolan på egen hand, till vänner, till lek- och idrottsplatser. Alltfler skjutas till sina olika aktiviteter. Rapporten vänder sig till planerare och beslutsfattare som vill ändra denna negativa utveckling.

Ny manual för fotgängares säkerhet. WHO har nyligen tagit fram en internationell manual i syfte att förbättra fotgängarnas säkerhet. Bakgrunden är att mer än 270 000 fotgängare dödas årligen i världen. Manualen är till för beslutsfattare, planerare och entreprenörer.

FOTs årsmöte 2014 äger rum i Malmö 25 april 1300. Program med årsmöteshandlingar skickas ut senare, liksom uppgift om lokal mm. Årsmötet sker i anslutning till ett seminarium som anordnas av Malmö Stad. Verksamhetsberättelsen finns här.

30 km/tim bör vara bashastighet i Stockholm, också på huvudgatorna. Det ger en rad fördelar för alla - gående, cyklister och inte minst bilister. Undantag från 30 kan göras nedåt, exempelvis utanför skolor där 20 km/tim är lämpligare. Det är FOTs synpunkter på Pilotprojekt Hastighetsplan för Stockholm.

SKL har kommit med en ny handbok Gångbar stad - att skapa nät för gående. Det är en fördjupning av TRAST och syftar till att stärka gångtrafiken i planeringen. Insikten om att vi måste öka gång och cykling i våra tätorter har blivit allt starkare på senare år, skriver SKL i presentationen av handboken.

Framtidens gång- och cykeltrafik är en konferens och nätverksträff som äger rum i Stockholm 1-2 april 2014. Den handlar om säkerhet, drift och underhåll, prioritering av gångtrafik, cykelplanering, bilsnål planering, vintercykling.

Trafikverket har kommit ut med en vägledning för gångtrafikplanering - Så skapas det gångvängliga samhället. Det är ett kunskapsunderlag i syfte att förbättra förutsättningarna för gång. Och därigenomn bidra till att få fler människor att oftare använda fötterna i sin förflyttningar. Viktiga aspekter är säkerhet, trygghet och samspelet med fordonsförare, exempelvis cyklister och mopedister.

Den nya Trafiksäkerhetshandboken. SKL anordnar utbildning om hur man kan använda den nya Trafiksäkerhetshandboken som SKL tagit fram i samråd med Trafikverket som komplement till TRAST. Utbildningen äger rum i vid tre tillfällen i höst. Handboken kan hämtas här.

Webbplats för urbana studier. Den nya webbplatsen Imagine Cities guidar till aktuell forskning om urbanitet och hållbar stadsutveckling.

Planera för rörelse. Ny vägledning från Boverket om byggd miljö för fysisk aktivitet i vardagen. Den vänder sig till dem som arbetar med stads- eller trafikplanering, grönområden, friluftsliv och folkhälsa med aktuell kunskap om hur miljön kan utformas för att stödja ett fysiskt aktivt vardagsliv.

Vad hände på årsmötet som äger rum 28 april på VTI i Linköping? Se protokollet.

FOT har nyligen lämnat två remissvar. Det ena gällde förslaget till regional cykelplan för Stockholms län och det andra översiktsplanen för Malmö ÖP 2012.

Pedestrian safety: vulnerable road users in urban areas. Det är namnet på en konferens som EU-kommissionen håller 6 maj i Bryssel som bidrag till the UN Global Road Safety Week. Hämta det preliminära programmet.

Stora skillnader i fotgängarnas trafiksäkerhet. Säkerheten beror mycket på vilken kommun det gäller, det framgår av en rapport som FOT nyligen publicerat med bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Skillnaderna är stora. Antalet skadade i fallolyckor varierar från 0 till ca 40 per tiotusen invånare. Antalet kollisionsolyckor varierar från 0 till drygt 8. Så stora skillnader kan bara förklaras av att insatserna för fotgängares säkerhet varierar mellan kommunerna.

Halkolyckorna beror på ett systemfel genom att besparingar hos kommunerna dyker upp som vårdkostnader hos landstingen. Låt därför landstingen debitera kostnaderna på kommunerna. Läs FOTs debattinlägg i Dagens Samhälle eller hela artikeln.

Gustaf Douglas i Stockholm har tagit upp en debatt om den dåliga snöröjningen med många förslag till förbättringar.

FNs trafiksäkerhetsvecka för fotgängare 6-12 maj 2013. Årligen dödas 1,2 miljoner människor i trafikolyckor i hela världen och mellan 20 och 50 miljoner skadas. Hälften är oskyddade trafikanter, ju lägre utvecklingsnivå landet befinner sig på desto större är andelen oskyddade trafikanter, särskilt fotgängarna. FN inbjuder därför till en kampanjvecka för fotgängares säkerhet 6-12 maj 2013. Se vidare inbjudan eller gå direkt till www.who.int/roadsafety/week

FOT anordnar ett seminarium 21 mars 2013 - Är det dags att prioritera gångtrafiken nu? Frågor som tas upp rör hastighet och hållbarhet, kommunernas fotgängarsäkerhet, folkhälsoaspekter, Trafikverkets arbete med gångtrafiken, regelverk som påverkar gåendet. På programmet finns också erfarenheterna från Malmö, Karlskrona och Stockholm ur fotgängarsynpunkt. Programmet finns här. Seminariet äger rum i Stockholm. Antalet platser är begränsat så anmäl er snabbt.

Senaste numret av FOT-bladet finns nu att läsa här.

Statens vegvesen i Norge har tagit fram en nationell gångstrategi. Syftet är att göra det "tryggare och trevligare att vara fotgängare, och därigenom få flera till att gå mera".

Inför 30-gräns i tätorter. I 50 km/tim är risken för dödliga eller allvarliga skador 20 gånger större än i kollisionshastigheter under 30. Det konstaterar trafikforskare från Lund i ett pressmeddelande i september 2012. Det bygger bland annat på en forskningsöversikt, nyligen presenterad vid ett seminarium i Stockholm.

Nästa gång FOT utser Årets Fotgängarstad blir 2014. Kommunerna kommer att få en inbjudan 2013.

Fariba Daryani Stockholms Trafikkontor och Jessica Elmgren Huddinge kommun har tagit fram en mall för att kartlägga och analysera barns möjligheter att gå eller cykla till skolan.

Fotgängarna i fokus. Sonja Forward och Ninnie Gustafsson, två välkända profiler i FOT, har nyligen gjort en kunskapsöversikt om fotgängare, publicerad på VTI.

5 som kör får mer plats än 25 som går. En intressant metod att mäta utrymmet för olika trafikantgrupper redovisas i en artikel i Dagens Nyheter. Den som sitter i en motoriserad soffa på Stockholms "orättvisaste gata" får mer än 5 gånger större plats än de som använder sina fötter.

Gångtrafikanters erfarenhet av tre stadsmiljöer. Studien har genomförts av SLUs avdelning för landskapsarkitektur och finansierats av Trafikverket inom ramen för ett projektet 2010-2013. Studien har genomförts i Västerås, Luleå och Älmhult.

Planering för ökat gående. Rapporten, som är en första del i ett längre projekt finansierat av Trafikverket, tar upp vilka systematiska förbättringar i utemiljön som behövs för gångtrafikanter. Den baseras på litteraturstudier och intervjuer med trafikingenjörer och planarkitekter i fem olika orter. Projektet i dess helhet startade 2010 och avslutas 2013.

Ungdomars idéer om framtidens trafik. Elever vid Thorildsplans gymnasium i Stockholm har utarbetat en vision ett gångvänligt samhälle med massor av konkreta förslag. Det har skett inom ett projekt som finansierats av Trafikkontoret och genomförts i samarbete med FOT.

Folkhälsoinstitutet har gjort en intressant översikt av olika skrifter om hur vi ska forma våra samhällen där fysisk aktivitet är ett självklart och normalt inslag. Det är manualer och vägledningar för kommunal planering, hälsokonsekvensbedömningar i den fysiska planeringen, den byggda miljöns påverkan av fysisk planering, samhällsplaneringsmetoder för aktivt liv, aktiva transporter med bättre förutsättningar för gång och cykel. Och så vidare. Skrifterna är från Folkhälsoinstitutet, Boverket, Trafikverket och SKL.

WSP har på uppdrag av Trafikverket tagit fram ett klimatscenario för 2030. Utgångspunkten är att den tekniska utvecklingen av bränslen och fordon inte räcker. Personbilstrafiken måste minska med 20 procent, inte öka med 20 procent som prognoserna pekar på. Och lastbilstransporterna måste frysas på 2010 års nivå, inte öka med 30 procent. WSPs rapporten handlar om hur Sverige skulle se ut med dessa minskningar och vilka åtgärder som behövs för att nå dit.     

I en proposition föreslår regeringen ett nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen. Det innebär att den fysiska planeringen sker i en sammanhållen process i stället för i flera steg. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2013. Hämta propositionen...

Mer makt åt gående och cyklister. Organisationen Jordens Vänner har tagit fram en pamflett om maktförhållandena, pengarna och beslutsfattandet i trafikpolitiken. Finns här…

Kallelse till FOTs årsmöte 2012. Det äger rum på VTI i Linköping måndag 16 april kl 1300. Se dagordningen...Efter årsmötet spelar Rolf Mellquist orgel i Linköpings Domkyrka med start klockan 1600.

Nästan 27 000 fotgängare skadades i halkolyckor till följd av is eller snö år 2010. Det framgår av en analys som just publicerats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den i särklass vanligaste skadan hos både män och kvinnor är frakturer. Av de skadade behövde nästan 17 procent läggas in på sjukhus för fortsatt vård. Dessa enorma skadetal är oacceptabla. Det är kommuner och fastighetsägare som ansvarar för att snöröjning och halkbekämpning blir effektivare. Hämta analysen...

Fotgängarna är den trafikantkategori som drabbas av flest skador vid halt väglag. Skadekostnaden är betydligt mycket högre än kostnaden för vinterväghållningen. Det visar en aktuell rapport från VTI.

Antalet dödade och svårt skadade fotgängare blev visserligen högre 2011 än 2010, men det är sannolikt uttryck för en slumpmässig variation enligt FOTs analys (klicka). Däremot var 2010 lägre än förväntat, sannolikt en effekt av någon eller några olyckspåverkande faktorer. Analysen grundas på polisrapporterade olyckor. Framåt sommaren offentliggörs data från STRADA som också innehåller uppgifter från sjukvården. FOT återkommer då med ytterligare en analys av olycksutvecklingen.

Fotgängare som faller och skadar sig beroende på halt väglag eller ojämnheter i beläggningen är den vanligaste skadetypen, något fler än cyklisters omkullkörningsolyckor. Det framgår av en kartläggning av singelolyckor bland fotgängare i Skåne 2006-2010 som gjorts av Lunds Tekniska Högskola, Transportstyrelsen och Region Skåne. Se vidare…

Sveriges fotgängarsäkraste kommuner. Skyltfonden hos Trafikverket finansierar FOT för ett projekt som går ut på att rangordna Sveriges kommuner med avseende på fotgängarsäkerhet. Det genomförs under våren 2012 och rapporteras senare under hösten med Krister Spolander som projektledare. Mer...

Senaste FOT-bladet 15 december 2011, finns här...

Vart tredje övergångsställe underkänns. En tredjedel av Sveriges övergångsställen är farliga menar Motormännen som granskat 162 övergångställen i 22 städer. Läs mera...

Karlskrona har fått priset som årets fotgängarstad 2010. Där har man på tydligt tagit hänsyn till de gåendes olika behov. Det innebär...läs vidare.

FOT medverkar i arbetet med i Stockholms nya strategi för fotgängare. Läs mera...

Fler dödade och skadade. Antalet dödade och svårt skadade fotgängare har ökat 2011 jämfört med tidigare år. Dock är ökningen sannolikt slumpmässig, enligt FOTs analys. Vi kommer noggrant att följa olycksutvecklingen och ägna också fallolyckorna särskild uppmärksamhet (de hittills publicerade siffrorna gäller polisrapporterade olyckor).

Föredragen från FOTs seminarium 24 mars 2011 finns nu att hämta här.