klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

Allmänt – historik
Policy
Styrelse, revisorer, valberedning
Stadgar
E-post: info@fot.se
Click

Om FOT

 

FOT vill värna fotgängarnas livsrum på gator och torg, och i övrigt verka för en mänsklig stadskultur och en hållbar samhällsutveckling.

En presentation av FOT finns nu i en folder i tryckbart format som kan printas ut on-demand.

 

FOT har har tagit fram rekommendationer för fotgängartrafik. De gäller såväl policy som handfasta åtgärder. Den senaste uppdateringen är från 2012-04-18.

Om fotgängare

Nästan alla är fotgängare – åtminstone på väg till och från bussen, bilen eller cykeln.

Gång är alltså en del av praktiskt taget alla resor, men i en fjärdedel är gång det huvudsakliga ”färdmedlet” mellan exempelvis bostad och arbete, ärendet, besök hos vänner och bekanta, fritidsverksamheter.

Gång dominerar på korta avstånd, och avtar vid 2 kilometer. Det motsvarar 25-30 minuters gångtid.

Olika åldersgrupper går ungefär lika långt per dag. Ungdomar 11-15 år använder fötterna mest, svarar för 40 % av deras förflyttningar.

Kvinnor går mer än män och i större städer går man mer än i mindre.

Gånghastigheten brukar beräknas till 5-7 km/tim. Normal gånghastighet vid barmark för en fotgängare utan funktionshinder är 5 km/tim (1.4m/s).

Årligen dödas cirka 45-50 fotgängare i trafikolyckor.

De flesta fotgängare skadas i fallolyckor. Blad de skadade fotgängarna är äldre kvinnor överrepresenterade.

De flesta fotgängarna skadas på vintern.

Fotgängarflödet påverkas inte av årstid eller nederbörd men av kyla och väglag.

Fotgängarnas fallolyckor långtidseffekt är allvarliga. Ett år efter olyckan känner 35 % fortfarande smärta och har rörelseproblem och 5-7% av de skadade behöver social service.

80 % av fotgängarna anser att vägytans tillstånd spelat en viktig roll för fallolyckan, majoriteten påtalar halkproblem. Mer än hälften av fotgängarnas skador vintertid inträffar på is/snöväglag.

Bilarnas faktiska hastighet får vara högst 30 km/tim, helst lägre, på platser där biltrafiken på ett planerat sätt blandas med gående.  De flesta yngre fotgängare överlever en påkörning vid en hastighet på 30 km/tim. Chanserna för äldre är mycket sämre, många dör.

Planeringsprinciper för fotgängare enligt GCM-handboken av SKL & Trafikverket

Gångnätet ska ha tillräckligt utrymme och vara tryggt och säkert. Det ska vara tillgängligt, gent, orienterbart, fritt från barriärer och framkomligt för personer med funktionsnedsättning.

Trafikstrategiska åtgärder för fotgängare bör inriktas på välfrekventerade gångstråk och anslutningsvägar till kollektivtrafikens stationer och hållplatser. Vidare bör göra promenadvänliga rekreationsstråk skapas, gärna kombinerade med nyttostråk.

I Köpenhamn ökade gångtrafiken med 25 % när de bilfria områdena tredubblades.

Det lokala nätet för gående bör sammanbinda viktigare målpunkter inom stadsdelen gent. Omvägar på mer än 25 % ska helst inte förekomma.

Nätet bör bestå av ett sammanhängande nät av gångbanor som ger god tillgänglighet för barn, äldre och funktionsnedsättning samt god vägvalsfrihet för fotgängarna.

Stråken bör kännas trygga och ha en god belysning. Gångnätet bör ha ett nät för dagtid och ett nät när det är mörkt.

Stråk där äldre och personer med funktionsnedsättning förväntas röra sig bör särskilt prioritera hög utformningsstandard, bland annat med fler bänkar för pausvila, värmeslingor i marken för halkfria ytor och liknande som främjar framkomlighet och komfort.

 

OM HEMSIDAN

Kvalitetsdeklaration: Hemsidan följer aktuell W3C-standard. Kod och webdesign: ElectroPix
Koden kan kontrolleras genom att klicka på bilderna här (resultatet ska bli grönt):

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional


FOT bildades 1982 av Kerstin Bäckström, psykolog som då arbetade på NTF, och Olof S. Gunnarsson, arkitekturprofessor vid Chalmers.


FOT är en opolitisk förening, och är medlem i:
• NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
• FEPA Federation of European Pedestrian Associations
• IFP International Federation of Pedestrians

 

BIlar bara

 

HISTORIK

FOT var en nordisk förening på 1980-talet, Nordiska Föreningen för Oskyddade Trafikanter, och omfattade från början både fotgängare och cyklister. Ordförande fram till 1988 var Bertil Aldman, professor i skadeprevention vid Chalmers Tekniska Högskola. Då ombildades FOT till en svensk förening beroende på ekonomiska svårigheter att anordna regelbundna sammankomster på nordisk nivå. Ordförande då blev Bo Malmsten vid Stockholms Stads- och Trafikkontor.

Drivande hela tiden och med de stora visionerna för fotgängarnas plats i stads- och trafikmiljön var Olof Gunnarsson, en av dem bakom SCAFT-principerna som gick ut på att separera motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter. Han blev också FOTs nästa ordförande fram till sin alltför tidiga och plötsliga bortgång 2007.

Med tiden blev det allt tydligare att FOT skulle koncentrera sig på just fotgängare. Cyklisterna hade, och har fortfarande, ett par egna organisationer. Med en egen organisation skulle det bli lättare att prioritera fotgängarnas särskilda intressen. Därför ombildades FOT år 2002 till Fotgängarnas Förening.

Trafikmiljöbesiktningar med åtföljande seminarier är en av FOTs profilerande insatser . Sådana har gjorts Västerås, Uddevalla, Helsingborg, Ronneby, Linköping, Umeå, Göteborg, Jönköping, Eskilstuna, Örebro och Fittja utanför Stockholm.

Äldre i trafiken är ett annat tema för trafikmiljöbesiktningarna. Tillsammans med äldre fotgängare har inspektioner gjorts i olika tätorter av varierande storlek (Stockholm, Västerås, Jönköping, Katrineholm och Söderbärke). Trafikmiljöbesiktningarna finns redovisade i rapportserien FOT-noter.

FOT har drivit frågan om en skärpning av trafiklagstiftningen för att ge gående bättre framkomlighet och säkerhet. Det resulterade i den s k zebralagen som innebär att fordonsförare fick väjningsplikt mot gående på övergångsställen.