klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

Yttranden från FOT
Årets fotgängarstad
Konferenser
Publikationer
Diskussionsforum FB
Länkar
E-post: info@fot.se
Click

Publikationer i PDF-format för läsning och nedladdning

Centrala dokument med riktlinjer och råd i planeringen för fotgängare finns under Länkar.

 

RAPPORTER OCH ARTIKLAR

 

Safety in numbers testad på kollisions- och singelolyckor. FOT rapport 2016. Se även FOTs pressmeddelande.

 

Statlig cykelpolitik - på pappret och i realiteten. Naturskyddsföreningen, rapport september 2014.

Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. FOT rapport 2014.

 

Gåendes trafiksäkerhet i svenska kommuner enligt STRADA. FOT rapport 2014. Analysen omfattar 51 av landets största kommuner.

 

Trafiksäkra staden. Handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram. Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket, 2013.

 

Planera för rörelse! En vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Boverket april 2013. Finns också i en kortversion.

 

Vägledning för gångplanering. Så skapas det gångvänliga samhället. Trafikverket, publikation 2013:057.

 

Skrifter om barn och trafik. Trafikverket har samlat ihop publikationer om barn och trafik, exempelvis barnkonsekvensanalyser, skolvägar, kunskapsöversikter, 2013.

 

Rangordning av fotgängarsäkerheten i svenska kommuner - En studie av variationer och olikheter. FOT rapport 2012.

 

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet - slutrapportering av ett regeringsuppdrag. Boverket rapport december 2012:22.

 

Skadade fotgängare - Kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader. VTI rapport 735, 2012.

Nasjonal gåstrategi. Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet. Statens vegvesen, rapport 87, 2012.

Skolreseplan. En mall för kartläggning och analys av barnens förutsättningar att gå eller cykla till skolan. Fariba Daryani Trafikkontoret Stockholms Stad, samt Jessica Elmgren Huddinge kommun.

Fotgängarna i fokus - en kunskapsöversikt. Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI 2012-05-11.

Walking as the new social transport model. Wolfgang Schuster, 5th World Congress of Cities for Mobility, Stuttgart 3-5 July, 2011.

Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet - litteraturstudie. Thomas Jonsson, Till Koglin, David Lindelöw & Annika Nilsson. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 260-2011.

Skadade fotgängare. Fokus på drift och underhåll vid analys av sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA. Gudrun Öberg, Väg- och transportforskningsinstitutet, rapport 705, 2011.

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur - en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik. Åse Svensson, Stefanie Engel & Till Koglin. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 262-2011.

Ful arkitektur. Lena Kadmark, Chalmers, Arkitektur, 2011.

The safety of pedestrians. Christer Hydén. ICTCT Workshop, Den Haag, 2010.

Providing for pedestrians. Rob Methorst. ICTCT Workshop, Den Haag, 2010.

Fotgängares risk i trafiken. Analys av tidigare forskningsrön. Helena Stigson & Anders Kullgren. Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2010.

Utvärdering av effekten av förstärkt information vid övergångsställe (FIVÖ). Anna Anund & Beatrice Söderström, Väg- och transportforskningsinstitutet, notat 16-2010.

The effect of anti-slip devices on pedestrian safety. Method development and practical test. Glenn Berggård. Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för arkitektur och infrastruktur,  2010.

Kommuners trafikstrategier och användning av hållbarhetsindikatorer. Therése Otto. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 255-2010.

Child Pedestrians' Quality Needs and How These Needs Relate to Interventions. Charlotta Johansson & Lars Leden. Luleå University of Technology, Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, 2010.

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort. En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare. Väg- och transportforskningsinstitut, notat 5-2010.

Safety of child bicyclists. Charlotta Johansson & Lars Leden. Luleå University of Technology, Department of Civil, Mining and Environmental Engineering, Transport Research Arena Europe, 2010.

Walking in old age. A year-round perspective on accessibility in the outdoor environment and effects of measures taken. Hanna Wennberg, Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 247-2009.

Belysningsåtgärder för oskyddade trafikanters säkerhet vid övergångsställen och gångpassager. Charlotta Johansson & Peter Rosander, Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för trafikteknik,  2009.

Strategier för ett ökat gående och cyklande - en litteraturstudie om olika faktorers betydelse. David Lindelöw. Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 249-2009.

Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande
Jutta Paula, Christer Hydén & Åse Svensson. Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 244, 2009.

Fotgängares trafiksäkerhetsproblem. Skadeutfall enligt polisrapportering och sjukvård.
Jörgen Larsson. Väg- och transportforskningsinstitutet, rapport 671, 2009.

Resvanor och inställning till färdmedel i Falu kommun. Sonja Forward, Väg- och transportforskningsinstitutet, 2009.

Framkomlighetsanalys av Stockholms cykelvägnät - en pendelcyklists vardag. Louise Gustafsson, KTH, Institutionen för Trafik och Logistik, 2009.

Fotgängarbesiktning i Fittja
FOT & Botkyrka Kommun, februari 2009.

Principiella utformningar av halkskydd för fotgängare. Erfarenheter av genomförda tester av halkskydd. Glenn Berggård. Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för arkitektur & infrastruktur, rapport 2008:28.

Resultat av hastighetsmätningar vid obevakade övergångsställen
Gunnar Carlsson, 2008.

Hur trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister påverkas av avstånd mellan vägkudde och övergångsställe. Charlotta Johansson & Peter Rosander. Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för arkitektur & infrastruktur, rapport 2008:10.

Nya hastighetsgränser i tätort. Resultat av försök i några svenska kommuner. Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm & Mohsen Towliat. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, bulletin 240-2008.

SYBAS - Underlag till handbok för systematisk trafikplanering för barn. Charlotta Johansson & Lars Leden. Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för arkitektur & infrastruktur, rapport 2008:101.

Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik. Jörgen Larsson, Väg- och transportforskningsinstitutet, rapport 615, 2008.

En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen. Charlotte Lindskog. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2008.

Uppföljning av regeln om väjningsplikt för fordonsförare mot fotgängare på obevakat övergångsställe. Trafiksäkerhetseffekten. Hans Thulin, Väg- och transportforskningsinstitutet, rapport 597, 2007.

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen. Sven-Olof Lundkvist & Sara Nygårdhs, Väg- och transportforskningsinstitutet, notat 5-2007.

Barnkonsekvensanalys - erfarenheter och visioner. Vägverkets Barnkonsekvensanalyser - en processutvärdering. Pia Björklid, Forskningsgruppen för miljöpsykologi och pedagogik, Lärarhögskolan, 2007.

Trafikskador 1998-2004 enligt patientstatistik. Jörgen Larsson, Väg- och transportforskningsinstitutet, rapport 565, 2007.

Förhöjda övergångsställen för alla trafikanter - en studie om farthinder. Peter Rosander, Mikael Lyckman & Charlotta Johansson. Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för arkitektur & infrastruktur, rapport 2007:08.

Fotgängartrafik för en attraktiv stad
Hanna Ahnlund, Luleå tekniska universitet, 2007.

Flervägsstopp i korsningar - Trafiksäker åtgärd som sällan används. Filip Johansson. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2007.

Barn i trafiken - barnkonsekvensanalys för Mörarps tätort. Sara Karlsson. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2007.

Shared Space - integrerade trafikytor i tätort. Jämförelse mellan Fiskaretorget i Västervik och Stortorget i Ystad. Petra Hammarin & Annika Warnelid. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2006.

Shared Space som koncept för planering av det offentliga rummet i Sverige. André Brenner. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2006.

Fotgängaren i staden – historik och vision
Olof Gunnarsson. Konferensen Den gångvänliga staden, 9-11 maj 2006, Örebro.

Långtidseffekt av Nollvisionsslingan i Trollhättan - trafikantbeteenden med fokus på barn och äldre. Charlotta Johansson. Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för trafikteknik, rapport 2005:2

Utformning av separering av gående och cyklande. Lisa Jonsson & Christer Hydén. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2005.

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter. Emma Andersson. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2005.

BASUN – Strategi för att skapa en gångvänlig och mänsklig stad
Olof Gunnarsson. FOT, fotnot 2005:1.

Oskyddade trafikanter - Skadesituationen enligt STRADA och utformningen enligt VGU. Lotta Nilsson & Victor Storm. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2005.

Moral Responsibility in Traffic Safety and Public Health. Jessica Nihlén Fahlquist. KTH, Institutionen för Filosofi och Teknikhistoria, 2005.

Barns närsamhälle. Pia Björklid. Lärarhögskolan, Institutionen för samhälle, kultur och lärande, 2004.

The traffic environment of Lilla Fiskaregatan - A study of cyclist-pedestrian interactions. Roger Santmiquel. Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och samhälle, 2004.

Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Carina Listerborn. Chalmers, Sektionen för arkitektur, 2002.

FÖREDRAG

Bästa bilhastigheten i stan - vad säger forskningsresultaten. András Várhelyi, Christer Hydén & Åse Svensson. Trafik & väg, Lunds Universitet. Föredrag vid ett seminarium i Stockholm om hastighet i tätortstrafik, september 2012.

Strategisk planering för fotgängare. David Lindelöw, LTH Lundsuniversitet. Föredrag vid konferensen Plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, Stockholm 19 april 2012

Stockholms infrastrukturplaner
Eric Tedesjö, Stadsbyggnadskontoret Stockholms Stad, 2011.

Trafikverkets arbete med fotgängare
Johan Lindberg. 2011.

Fotgängarnas fallolyckor – ett ouppmärksammat problem
Lennart Adolfsson. Transportforum, föredrag, 2010.

Fotgängarnas singelolyckor – ett ouppmärksammat problem
Lennart Adolfsson. Transportforum, bilder, 2010.

Fotgängarnas vedermödor i Indien – ett tvåårigt forskningsprojekt i Jaipur, Indien
Christer Hydén & Åse Svensson, LTH.

Resvanor och inställning till färdmedel i Falu kommun
Sonja Forward, Väg- och transportforskningsinstitutet, 2009.

Den gångvänliga staden – för hälsan och miljö
Sonja Forward, Väg- och transportforskningsinstitutet. Konferensen Den gångvänliga staden, 9-11 maj 2006, Örebro.

Är det etiskt försvarbart att ta bort övergångsställen?
Christer Hydén, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle. FOT & SKTF, 11 maj 2006.

 

KOMMUNALA FOTGÄNGARPROGRAM

Fotgängaren - den del av staden. Fotgängarprogram för Göteborg. Trafikkontoret, rapport nr 2, 2004.