klick

 

SÖK PÅ FOT:s HEMSIDA:

Powered by FreeFind

 

Yttranden från FOT
Årets fotgängarstad
Konferenser
Publikationer
Diskussionsforum FB
Länkar
E-post: info@fot.se
Click

Årets fotgängarstad

 

MALMÖ ÅRETS FOTGÄNGARSTAD 2014

FOT har premierat Malmö framför allt för deras pågående arbete med att hantera gåendet som ett eget transportsätt i den kommunala planeringen. Malmö stad har nyligen tagit fram ett fotgängarprogram och en gångstråksplan är under färdigställande. Fotgängarprogrammet ger bland annat en bild av dagens situation för fotgängare i Malmö och presenterar ett antal åtgärdsförslag för att lyfta gåendet i staden. Åtgärderna preciseras ytterligare i det pågående arbetet med gångstråksplanen. Dessutom lyfts fotgängares behov och roll i staden fram på ett ovanligt tydligt sätt i det pågående arbetet med översiktsplanen. Detta sammantaget gör Malmö till en föregångare bland Sveriges kommuner.

 

FOT hoppas att dessa ambitiösa planer kommer att märkas i stadens stads- och trafikplanering framöver. FOT vill samtidigt påtala att Malmö stad ännu inte kommit i mål utan behöver arbeta mer med exempelvis fotgängares trafiksäkerhet och trygghet.

 

 

KARLSKRONA GÅNGVÄNLIGAST 2010

 

FOT har utsett Karlskrona kommun att få priset som den gångvänligaste staden 2010. Juryns motivering är enligt nedan:

Karlskrona får priset som den gångvänligaste staden 2010 då man på ett tydligt sätt tagit hänsyn till fotgängarnas olika behov. Detta innebär att staden är lättillgänglig och att fotgängare kan röra sig på ett tryggt, säkert och angenämt sätt. Biltrafiken har begränsats i stadskärnan vilket skapat en avspänd miljö. Hastigheten har sänkts där bilar och fotgängare möts. Gång- och cykelvägar har byggts ut. I Karlskrona har man planerat för hela resan med en väl anpassad kollektivtrafik vilken tagit hänsyn till kombinationen gång/kollektivtrafik. Staden präglas av närhet till olika verksamheter. Men det handlar inte bara om funktionalitet utan även om en vacker och upplevelserik stadsmiljö. Gångstråk har anlagts vid vatten, parker förbättrats och utmed gator och torg har träd och buskar planterats.

Vi hoppas att detta pris kan ge impulser till andra kommuner att liksom Karlskrona lyfta fram fotgängaren i sitt planeringsarbete.

Karlskronas egen information om utmärkelsen här.

 

FOT UTSER ÅRETS FOTGÄNGARSTAD 2016

Vilken blir Årets fotgängarstad 2016? FOT kommer att skicka ut en inbjudan till kommunerna, valet kommer att ske kring årsskiftet 2015/2016 med tillkännagivandet våren 2016. Men tipsa gärna FOT på intressanta kandidatstäder så tar vi dessförinnan kontakt med dem.

De viktigaste kriterierna handlar om prioriteringen av fotgängare i stadsmiljön och effektiv dämpning av motortrafiken i såväl volym som hastighet. Och att fotgängarna behandlas om ett eget transportsätt i strategier, planer och i den fysiska utformningen av stadsmiljön.

 

 

 

Malmö blev Årets fotgängarstad 2014. Utmärkelsen tas emot av kommunalråden Milan Obradovic och Karolina Skog.

 

 

Karlskrona blev Årets fotgängarstad 2010. Tommy Olsson, ordförande i Tekniska nämnden, och Sofia Bothorp, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden tar emot utmärkelsen.