Välkommen till FOT – Fotgängarnas förening

Bli medlem

Att gå är grundläggande i människors liv. Och i all förflyttning – första och sista delen av en resa görs till fots. FOT vill att städer och andra tätorter utvecklas så att det blir blir självklart och attraktivt att gå. Att det blir säkrare och komfortablare.

Kraftig underskattningen av de oskyddade trafikanternas säkerhetsproblem

Stockholm stad har tagit fram förslag till ny trafiksäkerhetsplan och ny cykelplan. FOT är i princip positiva till båda planerna, men kritisk på en punkt. Trafiksäkerhetsproblemen underskattas kraftigt, särskilt när gång och cykeltrafiken ökar. Antalet cyklister som skadas så svårt att de måste läggas in för slutenvård har nästan tredubblats sedan sekelskiftet. De är numera över hälften av alla svårt skadade trafikanter. Se vidare i olycksanalysen.

Mycket kraftigare åtgärder behövs därför på infrastrukturens utveckling, regleringar och regelsystem. Resurserna för drift och underhåll måste kraftigt förstärkas. Se FOTs remissvar på trafiksäkerhetsplanen och cykelplanen.

Vad är FOT

FOT grundades ursprungligen som en nordisk förening för oskyddade trafikanter. Den ombildades 1988 till en nationell organisation för både fotgängare och cyklister. År 2002 fick den sitt nya namn, Fotgängarnas förening. FOT är en opinionsbildande organisation för fotgängarnas intressen av framkomlighet, säkerhet och god miljö i städer och andra tätorter. FOT är en aktiv remissinstans och publicerar egna rapporter och debattartiklar.

Säker framkomlighet för fotgängare

Människan reste sig upp för några miljoner år sen. Blev fotgängare. Har varit det sen dess. Med tiden har fötterna kompletterats med andra färdmedel. Men att gå är fortfarande grundläggande i människors liv och för all förflyttning. Första och sista delen av en resa görs praktiskt taget alltid till fots.

FOT vill att städer och andra tätorter utvecklas så att gång blir ett självklart och attraktivt färdsätt. Idag görs femton procent av alla personresor till fots. Den andelen kan öka, fördubblas, men det förutsätter en stadsutveckling och trafikplanering som utgår från människan till fots.

Gång måste behandlas som ett eget trafikslag. Det måste genomsyra samhällsplaneringen.

Se vidare FOTs policyprogram.

Nyhetsbrev