Välkommen till FOT – Fotgängarnas förening

Bli medlem

Att gå är det mest grundläggande sättet att förflytta sig.
Gånghastigheten är anpassad efter människans möjlighet att bearbeta sinnesintryck.
Att gå är närhet – du interagerar med omgivningen, träffar folk, upplever stad och natur.

Att gå gör dig mer fysiskt aktiv och ger dig nyttig vardagsmotion. Samhället vinner också på att fler går.
Ökad rörlighet leder till bättre folkhälsa och skapar attraktiva platser vilket lockar ännu fler att röra sig till fots.Ett rikare folkliv ökar det sociala utbytet vilket också innebär större trygghet. Fler gångvänliga miljöer bidrar till högre värden för samhället såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt.

Senaste uppdateringarna:

Välkomna till FOTs årsmöte 14 oktober i Stockholm

På programmet finns Smarta gator och Gångtrafik på allvar
Anmäla dig senast 7 oktober till sonja.forward@vti.se


Se sidan ”pågående” som du också hittar i menyn längst upp under ”Aktuellt (Hem)”


Vad är FOT

FOT grundades som en nordisk förening för oskyddade trafikanter men ombildades 1988 som en nationell organisation och 2002 antogs namnet Fotgängarnas förening. FOT sprider kunskap om aktuell forskning och lyfter goda exempel på hur fotgängares situation kan förbättras. FOT är en aktiv remissinstans och publicerar därutöver egna rapporter och debattartiklar.

Säker framkomlighet för fotgängare

Gång behöver behandlas som ett eget trafikslag i den fysiska miljön vilket måste genomsyra hela samhällsplaneringen. Det är nödvändigt att ansvaret för gångtrafiken tydliggörs såväl organisatoriskt som resursmässigt. Ta fram gångtrafikplaner som identifierar hur framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet kan förbättras för fotgängare. Ny bebyggelse bör planeras så att dagliga målpunkter i första hand kan nås till fots vilket underlättar för hållbara transporter. Övergångsställen eller andra platser där oskyddade trafikanter korsar biltrafiken behöver säkerställas genom fysisk fartdämpning så att fordonen inte kan köra fortare än 30 km/h, vilket förhindrar att gående eller cyklister dödas eller skadas allvarligt. Fallolyckor bland gående är det vanligaste sättet att bli skadad i trafiken. Därför är drift och underhåll av gång- och cykelvägar, i synnerhet på vintern, av stor betydelse om man vill förebygga olyckor.

Nyhetsbrev