Hoppa till innehåll

Pågående

Välkomna till FOTs årsmöte 14 oktober i Stockholm

FOTs årsmötesprogram 2021 (PDF) Laddas ner alternativt öppnas i nytt fönster

På programmet finns Smarta gator och Gångtrafik på allvar
Anmäla dig senast 7 oktober till sonja.forward@vti.se

Aktuellt – FOTbladet juni 2021

Om pågående aktiviteter, nyligen avslutade projekt, inlägg och remisser: https://www.fot.se/wp-content/uploads/2021/06/Fotbladet-2021.pdf

FOT om Trafikverkets förslag till inriktning av infrastrukturplaneringen fram till 2037

De transportpolitiska målen om miljömässigt hållbara och trafiksäkra transporter kommer inte att nås med den föreslagna inriktningen. Som nästan uteslutande handlar om motoriserad trafik. Gång och cykling missgynnas kraftigt trots att nästan 30 procent av svenskarnas resor sker till fots eller på cykel. I den senaste infrastrukturplaneringen fick de bara en eller annan procent av den statliga pengaramen: https://www.fot.se/wp-content/uploads/2021/02/FOT_remissvar_Inriktningsunderlag_Nationell_TP.pdf

FOT om NTFs verksamhetsinriktning

Fotgängares och cyklisters säkerhet saknar en stark företrädare som kan kämpa för resurser, prioriteringar och metodutveckling nationellt och regionalt. För biltrafikanter har nollvisionen frigjort enorma resurser för säkrare infrastruktur och fordon. Dock inte för fotgängare och cyklister. Insatserna för dem är blygsamma. I praktiken har de lämnats i nollvisionens marginaler.

FOT föreslår att NTF tar rollen att företräda fotgängare och cyklister. En viktig uppgift blir att kritiskt granska, revidera och identifiera risker i infrastrukturen, en verksamhet som passar bra med tanke på NTFs regionala organisation: https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/11/FOTs-synpunkter-pa-NTFs-verksamhetsinriktning.pdf

Tre nya projekt

FOT har fått bidrag från Skyltfonden och Trafikverket för tre projekt:

1  Barns mobilitet och säkerhet

Stadsplaneringen får konsekvenser för barns mobilitet, risker och säkerhet utomhus. Projektet gäller hur åtta kommuner av olika storlek planerar för barns behov av gång- och cykelvägar utifrån Barnkonventionen. Projektet är ett komplement till en större studie om barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen. Genomförs av Maria Nordström.

2  Skade- och åtgärdskostnader för halkolyckor

Som bekant är fallolyckor mycket vanliga, till allra största delen orsakade av halt underlag.

     Halkbekämpningen är varierande och inte alls i nivå med skadekostnaderna som uppskattningsvis är betydligt högre än för vinterväghållningen. Orsaken är att det handlar om två separata ekonomiska system utan inbördes kommunikation. Det ena finansierar halkbekämpningen och det andra vården av halkoffren.

     Att synliggöra den obalansen är ett första steg mot att rätta till den.  Projektet syftar till att ta fram en modell för återkommande redovisning av investeringar i halkbekämpning och kostnader för fallolyckor till följd av halka. Det är tänkt att göras kommunvis för landets 290 kommuner och adresseras de 21 regionerna. Genomförs av Krister Spolander och Björn Sax Kaijser.

3  Oskyddade trafikanters risker i Sverige, Danmark och Nederländerna – en jämförande analys

Danmark och Nederländerna ses som föredömen när det gäller infrastrukturen för de oskyddade trafikanterna. Men trots det är trafiksäkerheten lika dålig som i Sverige. Risken för cyklister är lika hög i de tre länderna (antalet dödade per cykelmiljard). Också för fotgängare är risken samma i NL och SE, men, märkligt nog, 60 procent högre i DK. Varför? Riskerna i DK och NL borde vara signifikant lägre än hos oss.

     Projektet syftar till att ta fram tänkbara förklaringar. Frågorna är viktiga eftersom vi importerar många infrastrukturlösningar därifrån. Genomförs av Krister Spolander.

Aktuellt – FOTbladet 2020-07-01

Kort om nyligen genomförda och nya projekt fram till 2021, remisser, debattartiklar mm: https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/07/Fotbladet.pdf

Sundbyberg Årets fotgängarstad

FOT har utsett Sundbyberg till Årets fotgängarstad 2019. Där har man på ett tydligt sätt tagit hänsyn till de gåendes olika behov.
– Sundbyberg prioriterar gång i sin verksamhetsplanering, säger Sonja Forward, föreningsordförande i FOT. Det innebär bland annat att alla gångstråk ska vara framkomliga året om och tillgängliga för alla. Personskadorna har nästan halverats 2016-2018 samtidigt som antalet gående ökat i staden. Man har också satsat på säkra skolvägar och med det ett ökat antal elever som kan ta sig till och från sin skola.
– Vi hoppas att denna utmärkelse kan inspirera andra kommuner att lyfta fram fotgängarna i sitt planeringsarbete, säger Sonja Forward.
Sundbyberg är Sveriges minsta stad till ytan och det bor nästan 6000 personer per kvadratkilometer.
– Det är då extra viktigt att vi kan röra oss som fotgängare runtomkring i Sundbyberg. Vi tackar för utmärkelsen och kommer fortsätta jobba för att det ska vara lätt att gå och åka rullstol här i Sundbyberg, säger Stefan
Bergström, stadsmiljökommunalråd i Sundbybergs stad. https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-05-08-arets-fotgangarstad-2019—sundbybergs-stad.html

Prognoser och åtgärder vid ökad gång och cykling – Scenarier om olycksutvecklingen

Ökad gång och cykling kommer att medföra fler skadade, 50-80 procent fler vid en fördubbling att döma av sambandet mellan svenska kommuner och jämförelser med Danmark och Nederländerna. Men ökningen kan motverkas med olika åtgärder enligt den internationella effektforskningen, men det förutsätter en kraftfull satsning på bland annat säkrare infrastruktur och effektivare drift och underhåll. Projektet slutfördes 2020 med bidrag från Skyltfonden. Rapporten: https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/12/2020_FOT_Prognoser_och_atgarder_vid_okad_gang_och_cykling.pdf

Hur påverkas cityhandeln av begränsad tillgänglighet med bil?

Cityhandeln genomgår en snabb förändring till följd av e-handeln och externa köpområden. Frågan är hur cityhandeln påverkas om man begränsar tillgängligheten med bil. Litteraturstudien av internationella erfarenheter visar att cityhandeln gynnas av bilfria cityzoner, försäljningen ökar i takt med storleken av sammanhängande bilfria områden. Fler besökare är där längre tid, vilket ger fler kunder och bättre underlag för handel och restauranter. Projektet slutfördes 2020 med bidrag från Trafikverket. Rapporten: https://www.fot.se/wp-content/uploads/2020/01/Hur-p%C3%A5verkas-cityhandeln-av-begr%C3%A4nsad-tillg%C3%A4nglighet-med-bil.pdf