Hoppa till innehåll

Rapporter

Antal skadade vid ökad gång och cykling – Prediktioner från sambanden mellan gång- och cykeltrafikens storlek och antal skadade. Rapport av Krister Spolander, framtagen 2024 med stöd från Trafikverkets Skyltfond.
Trafiksäkerhet för gående och cyklister i Danmark, Nederländerna och Sverige – en jämförande analys med slutsatser för svensk del. Rapport av Krister Spolander, framtagen 2022 med stöd från Trafikverkets Skyltfond.
Dialogplattform för regioner och kommuner om bekämpning av halkolyckor. Rapport av Krister Spolander & Björn Sax Kaijser, framtagen 2021 med stöd från Trafikverkets Skyltfond.
Planeringen av barns gång- och cykelvägar som del i kommunernas arbete i stadsplaneringen för Barnets Bästa enligt Barnkonventionen. Rapport av Maria Nordström, gjord med bidrag från Trafikverkets stöd till ideella organisationer inom ramen för ökad och säker cykling.
PDF https://www.fot.se/wp-content/uploads/2022/02/Planeringen-av-barns-gang-och-cykelvagar.-Slutrapport.pdf
Interimsrapport: Plattform för dialog mellan regioner och kommuner om bekämpning av halkolyckor
Diskussionsunderlag från ett pågående projekt om fotgängares halkolyckor (2021) 
PDF Dialogplattform halkolyckor.pdf  
Hur påverkas cityhandeln av begränsad tillgänglighet med bil
En FOT rapport av Björn Sax Kaijser om hur handeln i våra stadskärnor påverkas av begränsningar för biltrafiken (2020) 
PDF Hur påverkas cityhandeln av begränsad tillgänglighet med bil.pdf  
Prognoser och åtgärder vid ökad gång och cykling
En FOT rapport av Krister Spolander om vilken förväntad skaderisk en ökning av gång- och cykeltrafik skulle innebära (2020) 
PDF Prognoser och åtgärder vid ökad gång och cykling.pdf  
Att säkra goda förutsättningar för gång- och cykling i vardagslivet
En FOT rapport av Järda Blix om för- och nackdelar med att införa krav på transportplaner vid detaljplaner (2018) 
PDF Att säkra goda förutsättningar för gång och cykling som en del av vardagslivet.pdf    
Olyckor och risker som följd av ökad gång- och cykeltrafik
En FOT rapport av Krister Spolander om ökade olyckor som en följd av ökad gång- och cykeltrafik (2018) 
PDF Olyckor och risker som följd av utveckling av ökad gång- och cykeltrafik.pdf  
Safety in numbers – testad på kollisions- och singelolyckor
En FOT rapport av Krister Spolander som är en kritisk granskning av begreppet Safety in numbers (2016) 
PDF Safety in Numbers.pdf  
Gåendes trafiksäkerhet i svenska kommuner enligt STRADA
En FOT rapport av Krister Spolander. En jämförelse av fotgängarsäkerheten i landets större kommuner (2014) 
PDF 2014 09 01 FOT Gåendes trafiksäkerhet i svenska kommuner enligt STRADA.pdf  
Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner
En FOT rapport av Krister Spolander mfl. En intervjustudie om säkerhetsförhållandena för fotgängare i ett antal kommuner (2014) 
PDF 2014 09 01 Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner.pdf