Hoppa till innehåll

Stadgar

Antagna vid extra årsmöte januari 2020

Utskriftsvänlig version av stadgar (PDF)

Stadgar för Fotgängarnas förening FOT

§ 1 Föreningens ändamål

FOT är en partipolitiskt obunden förening som har till ändamål att främja fotgängarnas intressen i stads- och trafikplanering.

§ 2 Föreningens säte

FOT har sitt säte på ordförandes bostadsort.

§ 3 Föreningens organisation

FOTs medlemsmöten är dess beslutande organ med årsmötet som högsta beslutande organ.
Styrelsen är dess verkställande organ.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas var och en som stöder föreningens mål och som
betalar fastställd medlemsavgift.
Med medlemskapet följer rätt att till årsmötet inkomma med förslag (motion).
Förslag ska ha inkommit till styrelsen senast den 1 mars.
Medlemskap upphör när medlem skriftligen anmält begäran om utträde till styrelsen eller om en medlem inte betalar medlemsavgiften.
Uteslutning ur FOT kan ske av medlem som avsiktligt motarbetat FOTs ändamål eller uppenbarligen skadat FOTs intressen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen skriftligen fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen fastställd tid, dock minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutningen redovisas. Beslutet ska skickas till den uteslutningen gäller inom 10 dagar efter beslutet.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlemmar och organisationer ska betala de medlemsavgifter som årsmötet beslutar.
Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

§ 6 Årsmötet

FOT ska hålla ordinarie årsmöte före april månads utgång. Kallelsen till årsmötet skickas elektroniskt till medlemmarna senast 30 dagar före dagen för årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a – Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b – Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budgeten för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
  Beslut i frågor av ekonomisk betydelse för medlemmar får inte fattas om dessa inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller om minst 1/5 av FOTs medlemmar kräver detta i en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöten får endast ärenden som finns med i kallelsen behandlas.

§ 8 Rösträtt, beslut, omröstning och beslutsmässighet

Vid årsmötet har varje medlem som betalat medlemsavgiften en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begärt detta och årsmötet så beslutat. Beslut fattas med enkel majoritet, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då avgörandet ska ske genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst sju (7) övriga ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder en suppleant. När en ledamot avgår före mandattidens utgång inträder suppleanten i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 10 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre styrelseledamöter begär detta. Tid och plats bestäms av ordföranden eller dem som tagit initiativ till mötet.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val då avgörandet sker genom lottning.
Information, kallelser mm från styrelsen till medlemmarna skickas endast elektroniskt.

§ 11 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 februari.

§ 12 Revision

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer.
Revisorerna ska senast den 1 mars avge sin revisionsberättelse.

§ 13 Stadgeändring

Stadgeändring antas efter beslut vid årsmöte/extra årsmöte. Ärendet ska anges i kallelsen och förslaget bifogas kallelsen. Ändringen kräver minst 2/3 majoritet på ett möte. Eller likalydande beslut med enkel majoritet på två av varandra följande möten.

§ 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas i enlighet med årsmötets beslut.

Utskriftsvänlig version av stadgar