Vad är FOT?

FOT grundades som en nordisk förening för oskyddade trafikanter men ombildades 1988 som en nationell organisation och 2002 antogs namnet Fotgängarnas förening. FOT sprider kunskap om aktuell forskning och lyfter goda exempel på hur fotgängares situation kan förbättras. FOT är en aktiv remissinstans och publicerar därutöver egna rapporter och debattartiklar.

Vad vi vill

Gång behöver behandlas som ett eget trafikslag i den fysiska miljön vilket måste genomsyra hela samhällsplaneringen. Det är nödvändigt att ansvaret för gångtrafiken tydliggörs såväl organisatoriskt som resursmässigt. Ta fram gångtrafikplaner som identifierar hur framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet kan förbättras för fotgängare. Ny bebyggelse bör planeras så att dagliga målpunkter i första hand kan nås till fots vilket underlättar för hållbara transporter. Övergångsställen eller andra platser där oskyddade trafikanter korsar biltrafiken behöver säkerställas genom fysisk fartdämpning så att fordonen inte kan köra fortare än 30 km/h, vilket förhindrar att gående eller cyklister dödas eller skadas allvarligt. Fallolyckor bland gående är det vanligaste sättet att bli skadad i trafiken. Därför är drift och underhåll av gång- och cykelvägar, i synnerhet på vintern, av stor betydelse om man vill förebygga olyckor.

Mål och verksamhet
Mål och policy
Fastställdes vid ett extra årsmöte i januari 2020. pdf
Verksamhetsplan för 2020-2021
pdf
BASUN - en strategi för att skapa en gångvänlig och mänsklig stad
En metod för att inspektera och bedöma fotgängarmiljöer och föreslå förbättringar pdf
Stadgar
Stadgar för FOT
Beslutade vid ett extra årsmöte i januari 2020 pdf